Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Τρίπολης»

Δεν υπάρχουν σχόλια

O Δήμαρχος Τρίπολης διακηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «προμήθεια γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών του μουσικού σχολείου Τρίπολης» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα γεύματα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 132.429,03 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

 

ΔΕΙΤΕ :

ΜΕΛΕΤΗ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΤΕΥΔ 

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις