Δήμος Μεγαλόπολης: Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης στις 2 Νοεμβρίου 2016

Δεν υπάρχουν σχόλια

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Σας καλούμε όπως, την του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ., προσέλθετε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης στο Δημοτικό Κατάστημα (κεντρική πλατεία, Π. Κεφάλα 10 & Σταθοπούλου), σε δημόσια συνεδρίαση, κατά τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για συζήτηση και γνωμοδότηση επί του παρακάτω θέματος:

1. Συζήτηση για το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Μεγαλόπολης 2014 – 2019.

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Διονύσιος Παπαδόπουλος

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις