Δήμος Τρίπολης: Απαραίτητα δικαιολογητικά ενδιαφερόμενων-πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

Δεν υπάρχουν σχόλια

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αιτήσεων: Στο Πρωτόκολλο του Δήμου Τρίπολης . (Λαγοπάτη & Αταλάντης, Ισόγειο)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων καθορίζεται μέχρι και 2 Ιουνίου 2016.

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣ

    ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΥΛΑΚΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΗΓΟΙ

ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧ. ΕΡΓΩΝ

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις