Δήμος Τρίπολης: Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός για την εκτέλεση της υπηρεσίας: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ»

Δεν υπάρχουν σχόλια

Ηλεκτρονικός Δημόσιος Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης αυτό της «χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής», για την επιλογή παρόχου της υπηρεσίας: «Μεταφορά και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων» συνολικού προϋπολογισμού τετρακοσίων ενενήντα έξι χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτών συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις