Δημήτρης Αβραμόπουλος: Δελτίο Τύπου | Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση, έως τον Ιούνιο, απόφασης σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση, έως τον Ιούνιο, απόφασης σχετικά με το καθεστώς απαλλαγής θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει σήμερα στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την άρση της υποχρέωσης θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες, εφόσον οι τουρκικές αρχές εκπληρώσουν, επειγόντως και όπως δεσμεύτηκαν στις 18 Μαρτίου 2016 ότι θα πράξουν, τα εκκρεμή κριτήρια του χάρτη πορείας για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων. Παράλληλα με την πρόταση αυτή, η Επιτροπή υποβάλλει επίσης έκθεση για την πρόοδο της Τουρκίας όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων του χάρτη πορείας.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά: « Οι τουρκικές αρχές έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο από την σύνοδο κορυφής ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου και ευελπιστούμε ότι η Τουρκία είναι προσηλωμένη στην επίτευξη αποτελεσμάτων σε όλα τα μέτωπα το συντομότερο δυνατόν. Εφόσον εκπληρωθούν όλα τα κριτήρια επειγόντως, η Επιτροπή αποφάσισε να υποβάλει πρόταση για τη μεταφορά της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Προφανώς, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να παρακολουθεί τη συνεχή τήρηση των εν λόγω κριτηρίων.»

Η ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων για την Τουρκία αποτελεί βασικό στοιχείο της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, στην οποία αναφέρεται ότι η εφαρμογή του χάρτη πορείας θα επισπευσθεί για την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων προκειμένου να αρθούν οι υποχρεώσεις θεώρησης για τους Τούρκους πολίτες, το αργότερο έως τα τέλη Ιουνίου 2016, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν εκπληρωθεί όλα τα κριτήρια. Για να μπορέσουν οι συννομοθέτες να εγκρίνουν την πρόταση τον Ιούνιο, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει, στις αρχές του Μαΐου, πρόταση για τη μεταφορά της Τουρκίας στον κατάλογο των χωρών που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης, ούτως ώστε να τηρηθεί η προθεσμία των οκτώ εβδομάδων από τη στιγμή της διαβίβασης του σχεδίου στα εθνικά κοινοβούλια έως την έγκρισή του.

Η έκθεση προόδου που εγκρίθηκε σήμερα αξιολογεί την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι στιγμής από την Τουρκία όσον αφορά την εκπλήρωση των κριτηρίων, επισημαίνει τα εναπομένοντα κριτήρια και καθορίζει τα συγκεκριμένα μέτρα που πρέπει να λάβει η Τουρκία για να εκπληρώσει τις εναπομένουσες απαιτήσεις, σε τομείς όπως η καταπολέμηση της διαφθοράς, η προστασία δεδομένων, η δικαστική συνεργασία με όλα τα κράτη μέλη, η ενισχυμένη συνεργασία με την Ευρωπόλ και η αναθεώρηση της νομοθεσίας και των πρακτικών σχετικά με την τρομοκρατία.

Σε ορισμένες εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της επίσπευσης της εφαρμογής του χάρτη πορείας, έχει καταστεί αδύνατη μέχρι σήμερα η εκπλήρωση ορισμένων κριτηρίων, όπως η πλήρης ανάπτυξη βιομετρικών διαβατηρίων και η εξέταση της εφαρμογής της συμφωνίας επανεισδοχής ΕΕ-Τουρκίας (που θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1 Ιουνίου). Κατά τα άλλα, η Επιτροπή αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι τώρα από τις τουρκικές αρχές και τις ενθαρρύνει να εντείνουν επειγόντως αυτές τις προσπάθειες για να εκπληρώσουν όλες τις απαιτήσεις ώστε να επιτύχουν την ελευθέρωση του καθεστώτος θεωρήσεων μέχρι το τέλος Ιουνίου.

Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης για τα ταξίδια στα κράτη μέλη της ΕΕ θα εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με εξαίρεση την Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στις τέσσερις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία και Ελβετία). Η απαλλαγή αφορά μόνο διαμονή βραχείας διάρκειας έως 90 ημέρες (εντός οιασδήποτε περιόδου 180 ημερών) για επαγγελματικούς, τουριστικούς ή οικογενειακούς σκοπούς, μεταξύ άλλων. Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης δεν προβλέπει το δικαίωμα εργασίας στην ΕΕ. Οι διάφορες άλλες προϋποθέσεις πρόσβασης στον χώρο Σένγκεν θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, ιδίως η υποχρέωση των ενδιαφερομένων να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τον σκοπό του ταξιδιού και τη διάθεση επαρκών μέσων διαβιώσεως.

Όπως για όλες τις χώρες που απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού για τις θεωρήσεις, των οποίων οι πολίτες μπορούν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης, η ρήτρα διασφάλισης που θεσπίστηκε στις αρχές του 2014 θα ισχύει για ταξίδια πολιτών της Τουρκίας με απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης. Λαμβάνοντας υπόψη τον πρόσφατο διάλογο με κράτη μέλη σχετικά με την συνολική πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα την ενίσχυση αυτού του μηχανισμού αναστολής ώστε να διευκολύνονται τα κράτη μέλη να ενημερώνουν για περιστάσεις που οδηγούν σε πιθανή αναστολή και να παρέχεται στην Επιτροπή η δυνατότητα να ενεργοποιεί τον μηχανισμό με δική της πρωτοβουλία.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις