ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια

– Το Σάβ­βα­το  12/12   ο Σύν­δε­σμος  Αρκά­δων Ζω­γρά­φου  “Ο Θε­οδ. Κο­λο­κο­τρώ­νης­” δι­ορ­γά­νω­σε    προ­σκυ­νη­μα­τι­κή εκ­δρο­μή  στην ι­στο­ρι­κή Ιε­ρά Μο­νή Κερ­νί­τσας. Συμ­με­τεί­χαν  60 πε­ρί­που μέ­λη μ΄έ­να πούλ­μαν.  Γευ­μά­τι­σαν  δε στην ό­μορ­φη  Βυ­τί­να, ό­που τους υ­πο­δέ­χθη­κε   ο Πρό­ε­δρος της Παγ­γορ­τυ­νι­α­κής Ενώ­σε­ως  Παναγιώτης Πλέσ­σι­ας.

– Σε σύ­σκε­ψη   που έ­γι­νε στον  Δή­μο Ζω­γρά­φου με εκ­προ­σώ­πους    των  Εθνι­κο-­το­πι­κών ορ­γα­νώ­σε­ων   της πό­λης και υ­πό την Προ­ε­δρί­α της Δη­μάρ­χου  Τί­νας Κα­ρα­φα­τσά­κη, α­πο­φα­σίσ­θη­κε η συν­δι­ορ­γά­νω­ση  α­πό κοι­νού πο­λι­τιστι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων γι­α το 2016.

– Τις η­μέ­ρες των ε­ορ­τών   μέ­λη του Δ.Σ. με ε­πι­κε­φα­λής την Τα­μί­α Αθη­νά Πουρ­να­ρά  ε­πι­σκέ­φθη­καν το Γη­ρο­κο­μεί­ο Ζω­γρά­φου της Εκκλη­σί­ας και προ­σέ­φε­ραν   φα­γη­τά και γλυ­κά  στους τρο­φί­μους του.

– Η εκ­δή­λω­ση κο­πής  της πρω­το­χρο­νι­ά­τι­κης πίτ­τας, θα γί­νει την Δευ­τέ­ρα   8 Φε­βρου­α­ρί­ου  7 μ.μ.  στο κέν­τρο α­να­ψυ­χής   “Αρχι­τε­κτο­νι­κή” ο­δός  Ού­λοφ Πάλ­με. Θα προ­βλη­θεί    μι­κρή ται­νί­α   γι­α τα Μο­να­στή­ρι­α   της Αρκα­δί­ας, ε­νώ θα υ­πάρ­ξει και έκ­θε­ση φω­το­γρα­φι­ών με θέ­μα   “το πα­ρα­δο­σι­α­κό  φούρ­νι­σμα στην Αρκα­δί­α”. Επί­σης   θα τι­μη­θεί ο Γορ­τύ­νι­ος προϊ­στά­με­νος του  Μη­τρο­πο­λι­τι­κού Ι. Να­ού Αγί­ου Θε­ρά­πον­τος  Ζω­γρά­φου Πρω­το­πρε­σβύ­τε­ρος   π. Χα­ρά­λαμ­πος Πα­νό­που­λος, α­πό  Γα­λα­τά Περ­δι­κο­νε­ρί­ου, γι­α την πο­λυ­σχι­δή δρά­ση του.

 Ο Σύν­δε­σμος Αρκά­δων,  υι­ο­θέ­τη­σε πρω­το­βου­λί­α  και ψή­φι­σμα   του Συλ­λό­γου  Αρκά­δων Β. Αττι­κής  και της Σ.Ε. Συλ­λό­γων Αρκά­δων   Αττι­κής  γι­α  ε­πι­στρο­φή   των γλυ­πτών του Να­ού   του Επι­κου­ρεί­ου  Απόλ­λω­να, που βρί­σκον­ται σή­με­ρα στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σεί­ο.   Το ψή­φι­σμα   α­φού υ­πο­γρα­φεί   α­πό μέ­λη των Συλ­λό­γων   θα πα­ρα­δο­θεί  σε εκ­πρό­σω­πο της  UNESCO.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις