ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤIΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια

• Επιδότηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Το Επιμελητήριο Αρκαδίας αφουγκραζόμενο τις ανάγκες της αγοράς για στελέχωση των επιχειρήσεων από καταρτισμένους συνεργάτες αποφάσισε την επιδότηση της συμμετοχής των άμεσα ενδιαφερομένων, στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Εταιρίας Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Το κόστος συμμετοχής είναι 3.300€ από 3.900€ που ήταν αρχικά.

• Παράταση προθεσμίας για το φορολογικό πιστοποιητικό νομικών προσώπων
Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού για τα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων) έως και τη 10η Δεκεμβρίου 2015, μόνο για τις υποθέσεις για τις οποίες εκκρεμεί η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2014. Αυτό ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με στόχο την διευκόλυνση των φορολογουμένων.

• Μέχρι 31 Δεκεμβρίου τελευταία προθεσμία για ΚΤΕΟ. Στα 150 ευρω μέσω taxisnet τα πρόστιμα.
Το Διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) €, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική ∆ιοίκηση, εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων και µετά την προθεσµία καταβολής του, προσαυξάνεται µε τον προβλεπόμενο τόκο.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τους ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι δεν τήρησαν τις πρώτες δύο προθεσµίες για την υπαγωγή στην ευνοϊκή ρύθµιση περί καταβολής µειωµένου πρόσθετου τέλους, ήτοι:
– την προθεσµία της 20ης Οκτωβρίου 2015, οι ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει έως τις 30-06-2014.
– την προθεσµία της 31ης Οκτωβρίου 2015, οι ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου είχε παρέλθει εντός του χρονικού διαστήµατος από 01-07-2014 έως 31-12-2014.

• OAEE: Μειωμένο επιτόκιο για όσους είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση Ν.4152/2013
Το νέο επιτόκιο αφορά ασφαλισμένους που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση πριν την 27/08/2015 και ισχύει αναδρομικά από την δόση 30/09/2015.
Η διαφορά επιτοκίου επί των εισπραχθεισών δόσεων Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015, έχει ισομοιρασθεί στις υπολειπόμενες δόσεις.

Σπύρος Τσαρμπόπουλος
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις