Κάτοικοι της Αρκαδίας και της Μεσσηνίας κατέθεσαν μήνυση για τη σύμβαση ΣΔΙΤ

Δεν υπάρχουν σχόλια

Σε κατάθεση Μηνυτήριας Αναφοράς ενώπιον της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, προέβησαν, στις 11/11/2016, οι πέντε Πολιτιστικοί Σύλλογοι των κατοίκων των χωρίων Καλλιρρόης – Κωνσταντίνων του Ν. Μεσσηνίας και Παλαιόχουνης – Ασέας – Κερασταρίου του Ν. Αρκαδίας δια των εκπροσώπων τους, για την απόδοση ευθυνών σχετικά με «ψευδή βεβαίωση», που εμπεριέχεται στην εγκριτική Πράξη αριθ. 309/15 του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Η Πράξη αυτή, που κοινοποιήθηκε στις 9/11/2015, σε αναγκαίο νόμιμο προσυμβατικό έλεγχο, έκρινε, ότι «δεν κωλύεται» η υπογραφή του, προσκομισθέντος από την αιτούσα Περιφέρεια Πελοποννήσου, σχεδίου σύμβασης για το –παράνομο- Έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ» και φορέα την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικότερα, η ψευδής βεβαίωση αφορά στην έγκριση σχεδίου συμβάσεως ΣΔΙΤ μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της μηδέποτε συσταθείσης, άλλως ανύπαρκτης – όπως βεβαιώνεται από το Επιμελητήριο Αρκαδίας – Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού του Ν. 3389/2005 για τις συμβάσεις ΣΔΙΤ, ως δευτέρας κυρίως συμβαλλομένης κατά τον άνω Νόμο και συγκεκριμένα της Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε.».

Στη μηνυτήρια αναφορά ζητείται η διερεύνηση και άλλων αξιοποίνων πράξεων, που πιθανόν έχουν διαπραχθεί από δικαστές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η σχετική υπόθεση συζητήθηκε ενώπιον και του VI Τμήματος, καθώς και του Τμήματος Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατόπιν της ασκήσεως ενδίκων μέσων των Συλλόγων, καθώς και του Δήμου Οιχαλίας, με παρέμβαση υπέρ των Συλλόγων και του Ελληνικού Δημοσίου, εκδοθεισών σχετικών αποφάσεων, οι οποίες απέρριψαν αυτά για τυπικούς λόγους, χωρίς να εισέλθουν στην ουσία της υποθέσεως.

Η μετά την έκδοση της αριθ. 309/15 Πράξεως του Ε’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου – αλλά και των αριθ. 7784 και 7783/15 αποφάσεων του VI Τμήματος αυτού – ίδρυση, στις 10/12/2015, άλλης Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού του άνω Νόμου, δεν αίρει τις ευθύνες για την τυχόν διάπραξη του αδικήματος της ψευδούς βεβαιώσεως ή και άλλων αδικημάτων κατά το χρόνο έκδοσης αυτής ή και άλλων αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Επίσης, οι άνω Σύλλογοι δηλώνουν αποφασισμένοι να απευθύνονται πλέον στην ποινική δικαιοσύνη για όλα τα αδικήματα που διαπράττονται ή τυχόν διαπράττονται από του υπεύθυνους για την πρόοδο και έγκριση του άνω ολοκληρωτικά παράνομου Έργου σε όποια εξουσία και αν ανήκουν, εφόσον είναι, ήδη, πολλά τα διαπραχθέντα, έχουν δε σχέση με κίνδυνο ζωής τους και αφανισμό των περιουσιών τους.

ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις