Καθορισμός ημερών και έναρξης του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Δεν υπάρχουν σχόλια

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α/7-6-10), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (ΦΕΚ A 224/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ΠΔ 51/2012 (ΦΕΚ 101/Α/12) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006,όπως τροποποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008,2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τις διατάξεις του άρθ. 15, παρ. 8 του Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α/07) «Σύσταση αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις».
5. Τις διατάξεις της αριθ. οικ. 5400/625/28-1-2008 (ΦΕΚ 155/Β/08) απόφασης Υπουργού Μεταφορών-Επικοινωνιών με θέμα «Πληροφοριακό σύστημα συγκρότησης των επιτροπών πρακτικών εξετάσεων οδηγών και υποψηφίων οδηγών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθ.2758/361 (ΦΕΚ603/Β/09) όμοια και ισχύει.
6. Τις διατάξεις της αριθμ. 2/97612/0022/2-01-12 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1/Β/12) «Καθορισμός της αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών και των βοηθών εξεταστών».
7. Τις διατάξεις της αριθ.552/88/7-1-2013 (ΦΕΚ 4/Β/13) Υ.Α. με θέμα «Εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών, μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων», όπως ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4354/15 (ΦΕΚ 176/Α/15) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
σελ. 2
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες των Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
10. Το γεγονός ότι, μετά την μη καταβολή αποζημίωσης στους υπαλλήλους εξεταστές υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, λόγω της κατάργησης της αριθμ. 2/97612/0022/2-01-12 ΚΥΑ με το άρθ. 34 του ν. 4354/15, έχει διακοπεί η διενέργεια των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για χρονικό διάστημα πέραν των σαράντα ημερών, με αποτελέσματα την αδυναμία εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων να λάβουν άδεια οδήγησης ή να επεκτείνουν σε ανώτερη κατηγορία την ήδη υφιστάμενη κ.λπ.
11. Το γεγονός ότι, η ανωτέρω κατάσταση πλήττει το δημόσιο συμφέρον, την οικονομική ζωή των πολιτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
12. Την ανάγκη αντιμετώπισης της ανωτέρω κατάστασης, τουλάχιστον προσωρινά και μέχρι την οριστική διευθέτηση του ζητήματος που έχει ανακύψει με την αποζημίωση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και ειδικότερα την ικανοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των συσσωρευμένων αιτημάτων για πρακτικές εξετάσεις για τη χορήγηση αδειών οδήγησης και την επέκταση τους ή τη χορήγηση Πιστοποιητικών Επαγγελματικής Ικανότητας, που εκκρεμούν για τους παραπάνω λόγους το τελευταίο διάστημα στις υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
13. Το γεγονός ότι εν όψει των εορτών του Πάσχα διακόπτονται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς (πρακτικών και θεωρητικών εξετάσεων) υποψηφίων οδηγών για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, από 27-04-2016 Μ. Τετάρτη έως 09-05-2016
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Ορίζουμε προσωρινά και μέχρι οριστικής διευθέτησης του ζητήματος, που έχει ανακύψει με την αποζημίωση των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, ως ημέρες εξέτασης (ώρα έναρξης εντός ωραρίου ) του έργου των πρωτοβάθμιων επιτροπών της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών (πρακτικές εξετάσεις) για το σύνολο των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ως κατωτέρω:
1) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Αρκαδίας: Τρίτη – Παρασκευή
2) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Αργολίδας: Τετάρτη – Πέμπτη
3) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Κορινθίας: Τρίτη- Πέμπη
4) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Λακωνίας: Πέμτη- Παρασκευή
5) Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε Μεσσηνίας Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη
Β. Όπου τυχόν απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της εξέτασης η εργασία των υπαλλήλων εξεταστών – μελών των πρωτοβάθμιων επιτροπών πέραν του κανονικού ωραρίου τους, αυτή θα καλύπτεται με την καταβολή αντίστοιχα της προβλεπόμενης αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση.
Γ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την 21/4/2016 και μέχρι την οριστική διευθέτηση του θέματος αποζημίωσης των εξεταστών υποψηφίων οδηγών για τη διενέργεια του έργου αυτού μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση. Από την έναρξη ισχύος της κάθε άλλη απόφαση της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που ρυθμίζει διαφορετικά τις ημέρες των πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών παύει να ισχύει.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις