Κοινή Δήλωση Ευρωπαίου Επιτρόπου κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου και Αναπληρώτριας Υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ κας Εlaine Duke, σχετικά με την πρόοδο για την πλήρη αμοιβαιότητα της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια
Η ασφάλεια των ταξιδιών χωρίς υποχρέωση θεώρησης μεταξύ των Κρατών Μελών της ΕΕ και των ΗΠΑ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μας και παρέχει σημαντικά οφέλη στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας, δίνοντας τη δυνατότητα κάθε χρόνο σε εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ και των ΗΠΑ να ταξιδεύουν εύκολα, σε ένα ασφαλές περιβάλλον μεταξύ των ηπείρων μας.
Η απαλλαγή από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου στις ΗΠΑ για όλους τους πολίτες της ΕΕ αποτελεί πολιτική προτεραιότητα της ΕΕ για περισσότερο από μια δεκαετία.
Οι πολίτες των ΗΠΑ μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς θεώρηση σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ μέχρι ενενήντα ημέρες, ενώ για τους πολίτες της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας υφίσταται υποχρέωση θεώρησης για ταξίδια προς τις ΗΠΑ για επαγγελματικούς ή τουριστικούς λόγους.
Η αμερικανική νομοθεσία για τη μετανάστευση και την ιθαγένεια (U.S. Immigration and Nationality Act – INA) προβλέπει μια σειρά από προϋποθέσεις για τη συμμετοχή κάθε χώρας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ποσοστό απόρριψης αιτήσεων για θεωρήσεις επισκεπτών που δεν είναι μετανάστες κάτω από τρία τοις εκατό, κατά το προηγούμενο δημοσιονομικό έτος. Πριν από την ένταξη κάθε χώρας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, ο Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, σε συνεννόηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, οφείλει να εξετάζει τις συνέπειες για την ασφάλεια των ΗΠΑ.
Η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα σοβαρά εγκλήματα, τους καταγεγραμμένους τρομοκράτες ή υπόπτους για τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και τα απολεσθέντα ή κλαπέντα ταξιδιωτικά έγγραφα, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ένταξη και την παραμονή της χώρας στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ. Η ΕΕ και τα Κράτη Μέλη συνεργάζονται στενά με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και η συνεργασία αυτή πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω στους τομείς του ελέγχου των ταξιδιωτών και της ενισχυμένης  ανταλλαγής πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βιομετρικών δεδομένων.
Η Σύνοδος των Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων και Δικαιοσύνης ΕΕ-ΗΠΑ της 15ης και 16ης Ιουνίου 2017 στηρίζει τη συνεργασία για τη διατήρηση και, εφόσον είναι εφικτό, την επέκταση της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, με σεβασμό στο δίκαιο των ΗΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προτίθενται να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας, με στόχο την υποστήριξη της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Κύπρου, της Πολωνίας και της Ρουμανίας για την ταχύτερη εκπλήρωση των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ προτίθενται να συζητήσουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Κύπρο, την Πολωνία και τη Ρουμανία, σχετικά με την εκπλήρωση των προαπαιτούμενων για την ένταξη στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ, κατά τις προσεχείς συναντήσεις μεταξύ ανωτέρων αξιωματούχων, καθώς και να παρακολουθήσουν την πρόοδο που θα επιτευχθεί σε τακτικές τριμερείς τεχνικές συνεδριάσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των πέντε Κρατών Μελών της ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις