Μετεγκατάσταση και επανεγκατάσταση: τα κράτη μέλη πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες για να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Δήλωση Επιτρόπου κ. Δ. Αβραμόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα την τελευταία έκθεση προόδου σχετικά με τα προγράμματα επείγουσας μετεγκατάστασης και επανεγκατάστασης, η οποία αξιολογεί τις ενέργειες που έγιναν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2016.

Με την επανεγκατάσταση 1.157 επιπλέον ατόμων μετά την τελευταία έκθεση, τα κράτη μέλη συνέχισαν να ανταποκρίνονται στη δέσμευσή τους για παροχή νόμιμων διαύλων στα άτομα που χρήζουν προστασίας, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός τους να φθάσει τα 11.852 άτομα — άνω του ημίσεος των συμφωνηθέντων 22.504 στο πλαίσιο του προγράμματος του Ιουλίου 2015. Όσον αφορά την μετεγκατάσταση, η γενικότερη θετική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών επιβεβαιώνεται με επιπλέον 1.212 μετεγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμη μείωση λόγω ειδικών περιστάσεων, η έκτακτη μείωση σε σύγκριση με τον μεγάλο αριθμό των μετεγκαταστάσεων τον Σεπτέμβριο του αποδεικνύει ότι χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες από τα κράτη μέλη για να διατηρηθεί η θετική τάση που επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα.

Ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος δήλωσε: «Πρέπει να διατηρήσουμε τις θετικές τάσεις, που σημειώθηκαν μετά το καλοκαίρι, στη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση. Χαιρετίζω τη συμβολή των Κρατών Μελών στις κοινές προσπάθειες μέχρι στιγμής. Χρειαζόμαστε τώρα έναν σταθερό αριθμό δεσμεύσεων, ταχείες διαδικασίες και έναν σταθερό αριθμό μετεγκαταστάσεων κάθε εβδομάδα. Πρέπει να γίνουν περισσότερα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες αφίξεις στην Ιταλία και οι πολλές χιλιάδες εγκλωβισμένων στην Ελλάδα. Ένα χρόνο μετά την εφαρμογή των προγραμμάτων για τη μετεγκατάσταση και την επανεγκατάσταση, προσβλέπουμε στην εντατικοποίηση των προσπαθειών των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις δεσμεύσεις τους, αλλά και στην πλήρη συμμόρφωσή τους ως προς τις υποχρεώσεις τους.»

Μετεγκατάσταση

Μετά το ρεκόρ των 1.372 μεταφορών που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο, ο Οκτώβριος αποδείχθηκε μεταβατικός μήνας με βραδύτερο ρυθμό μετεγκαταστάσεων από ό,τι κατά τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Από τις 28 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου, μετεγκαταστάθηκαν 1212 άτομα, ήτοι 921 από την Ελλάδα και 291 από την Ιταλία. Η μείωση του αριθμού των μεταφορών τον Οκτώβριο (779 άτομα, εκ των οποίων 549 από την Ελλάδα και 230 από την Ιταλία) αντικατοπτρίζει ιδίως τον μικρό αριθμό των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν τον Αύγουστο, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα χαμηλότερους ρυθμούς μεταφορών. Ωστόσο, ο αριθμός των μετεγκαταστάσεων που έχουν προγραμματιστεί και εκτελεστεί μέχρι στιγμής τον Νοέμβριο υποδηλώνει ότι η μείωση αυτή μάλλον αποτελεί εξαίρεση — παροδική μείωση και όχι μακροπρόθεσμη πτώση. Ωστόσο, αυτή η προσωρινή οπισθοδρόμηση σε μία κατά τα άλλα θετική τάση επιβεβαιώνει ότι χρειάζονται περαιτέρω προσπάθειες για να αυξηθεί ο αριθμός των μεταφορών ανά μήνα και να διατηρηθεί σταθερός ρυθμός μετεγκαταστάσεων. Επιπλέον, μολονότι η μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων έχει αρχίσει να αυξάνεται, πρέπει να γίνουν περισσότερα για να εξασφαλιστεί ότι όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που είναι επιλέξιμοι για μετεγκατάσταση μεταφέρονται σε σύντομο διάστημα.

Σήμερα υπάρχουν περίπου 24.000 άτομα εθνικοτήτων που είναι επιλέξιμες για μετεγκατάσταση στην Ελλάδα και περίπου 20.400 άτομα εθνικοτήτων που είναι επιλέξιμες για μετεγκατάσταση, τα οποία έφθασαν στην Ιταλία από τον Ιανουάριο του 2016. Εάν οι προσπάθειες μετεγκατάστασης ενταθούν, θα είναι δυνατόν να μετεγκατασταθούν όλοι όσοι είναι επιλέξιμοι εντός της περιόδου μετεγκατάστασης (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017).

Με τη συνεχιζόμενη άφιξη μεταναστών στην Ιταλία, ήτοι 29.844 ατόμων από τις 26 Σεπτεμβρίου, καθώς και την συνεχιζόμενη δύσκολη ανθρωπιστική κατάσταση στην Ελλάδα, που φιλοξενεί σήμερα πάνω από 61.700 μετανάστες, η μετεγκατάσταση παραμένει κρίσιμης σημασίας για την ανακούφιση της πίεσης που ασκείται στις χώρες αυτές. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την έκκλησή της προς τα κράτη μέλη που δεν έχουν αναλάβει δεσμεύσεις ή δεν έχουν μετεγκαταστήσει κανένα αιτούντα άσυλο να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση.

Επίσης, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη που έχουν ήδη συμμετάσχει στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης να εξακολουθήσουν να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις και να προχωρούν στη μετεγκατάσταση σε τακτική βάση και σε συνάρτηση με το ποσοστό που τους αναλογεί, να επιταχύνουν τους χρόνους απόκρισης στις αιτήσεις μετεγκατάστασης, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τους λόγους απόρριψης μέσω του ασφαλούς διαύλου που προσφέρει η Ευρωπόλ και να αυξήσουν τη δυναμικότητα υποδοχής που διαθέτουν για να στεγάσουν τους αιτούντες μετεγκατάσταση.

Η Επιτροπή καλεί επίσης την Ελλάδα και την Ιταλία να εξακολουθήσουν να ενισχύουν την ικανότητα διεκπεραίωσης. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή ενθαρρύνει την Ελλάδα να δημιουργήσει τα υπόλοιπα κέντρα μετεγκατάστασης, την δε Ιταλία να υλοποιήσει τις ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με την Ευρωπόλ, καθώς και τις πρώτες μεταφορές ασυνόδευτων ανηλίκων για λόγους μετεγκατάστασης.

Επανεγκατάσταση

Η υλοποίηση εξακολουθεί να είναι σε καλό δρόμο στο πλαίσιο του ενωσιακού προγράμματος επανεγκατάστασης του Ιουλίου 2015, δεδομένου ότι περισσότερο από το ήμισυ του συμφωνηθέντος αριθμού των 22.504 ατόμων έχουν επανεγκατασταθεί μέχρι σήμερα. Με βάση τις πληροφορίες που ελήφθησαν από τα συμμετέχοντα κράτη, έως τις 7 Νοεμβρίου 11.852 άτομα είχαν επανεγκατασταθεί, σύμφωνα με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης, σε 21 κράτη (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο). Η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Φινλανδία, καθώς και οι συνδεδεμένες χώρες Ελβετία, Λιχτενστάιν και Ισλανδία, έχουν ήδη εκπληρώσει τις δεσμεύσεις τους.

Ο αριθμός των περιπτώσεων επανεγκατάστασης από την Τουρκία βάσει της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, ο οποίος περιλαμβάνεται στον συνολικό αριθμό των επανεγκαταστάσεων, συνέχισε να αυξάνεται, καθώς τα κράτη μέλη προχωρούν στην εξέταση των φακέλων που διαβιβάζονται από την Τουρκία μέσω της Ύπατης Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Από τις 4 Απριλίου 2016, 2.217 Σύροι έχουν επανεγκατασταθεί από την Τουρκία στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων 603 μετά την προηγούμενη έκθεση. Ο ρυθμός της επανεγκατάστασης έχει διατηρηθεί και, εκτός από το Βέλγιο, την Εσθονία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία, την Ισπανία και τη Σουηδία, επανεγκατάσταση πραγματοποιήθηκε επίσης και στη Νορβηγία. Τα κράτη μέλη οφείλουν να συνεχίσουν να υλοποιούν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την επανεγκατάσταση, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο της εφαρμογής της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις