Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για ένα ευρωπαϊκό ταξιδιωτικό έγγραφο για τις επιστροφές των παρατύπως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών

Δεν υπάρχουν σχόλια

Εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική επιστροφή των παράτυπων μεταναστών, βάζουμε τον ακρογωνιαίο λίθο μιας επιτυχούς και βιώσιμης πολιτικής για τη μετανάστευση.

Είναι εξίσου σημαντικό να υπάρχει εμπιστοσύνη από τους πολίτες μας στο ευρωπαϊκό σύστημα μετανάστευσης, όπως και η αποτροπή των περαιτέρω μη ασφαλών και παράτυπων ροών στο μέλλον.

Η απουσία ενός έγκυρου ταξιδιωτικού εγγράφου αποτελεί ένα από τα κύρια εμπόδια για την αποτελεσματική επιστροφή των παράτυπων μεταναστών από την ΕΕ.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να επιλυθεί με ένα ταξιδιωτικό έγγραφο που θα εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Ωστόσο, για να είναι έγκυρο και να χρησιμοποιείται στην πράξη, το έγγραφο αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται από τρίτες χώρες.

Από το 1994 υπάρχει μοντέλο πρότυπου ταξιδιωτικού εγγράφου για την απέλαση υπηκόων τρίτων χωρών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη δεν το έχουν χρησιμοποιήσει αρκετά.

Τρίτες χώρες με τις οποίες βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία των επανεισδοχών, επισημαίνουν ότι τα μη ικανοποιητικά χαρακτηριστικά ασφαλείας τα καθιστούν ευάλωτα σε παραποίηση και πλαστογράφηση.

Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει κανονισμό για την αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων με τη δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για την επιστροφή των υπηκόων τρίτων χωρών.

Αυτό το ταξιδιωτικό έγγραφο θα δημιουργήσει ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πρότυπο με βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά ασφάλειας.

Ειδικότερα, συμμορφώνεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους παραποίησης και πλαστογράφησης.

Για να μην δημιουργηθεί πρόσθετο διοικητικό βάρος, τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα  ακολουθούν τα πρότυπα που ήδη εφαρμόζονται και σε άλλα επίσημα έγγραφα της ΕΕ, σε σχέση με τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις.

Η νέα μορφή και τα πιο ασφαλή χαρακτηριστικά του ευρωπαϊκού ταξιδιωτικού εγγράφου για τις επιστροφές αναμένεται να διευκολύνουν την αποδοχή αυτού του εγγράφου από τρίτες χώρες.

Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που θα βοηθήσει στην ενίσχυση μιας ιδιαίτερης πτυχής της πολιτικής επιστροφών της ΕΕ – αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα στοιχείο από τα πολλά.

Είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που καθορίστηκε από το Σχέδιο Δράσης για τις Επιστροφές τον Σεπτέμβριο του 2015 και αποσκοπεί στην υποστήριξη των προσπαθειών των κρατών μελών να διευκολύνουν τις επιστροφές και την επανεισδοχή των παράτυπων μεταναστών, με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους, και των διαδικασιών που ορίζει η οδηγία για τις επιστροφές και οι διεθνείς συμφωνίες.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κ Hallaaho, τους σκιώδεις εισηγητές και την επιτροπή LIBE για την υποστήριξή τους και την άριστη συνεργασία καθ ‘όλη τη νομοθετική διαδικασία.

 ΔΕΥΤΕΡΟΛΟΓΙΑ

Το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο είναι ένα σημαντικό στοιχείο ώστε να βελτιωθεί και να γίνει πιο αποτελεσματική η ευρωπαϊκή πολιτική επιστροφών – αλλά δεν είναι το μόνο.

Η Επιτροπή στρέφεται πλέον στην εφαρμογή του ταξιδιωτικού εγγράφου, σε στενή συνεργασία με τα κράτη μέλη.

Ο στόχος είναι να προωθηθεί στις επανεισδοχές και σε άλλες συμφωνίες, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, η ευρεία αποδοχή του ταξιδιωτικού εγγράφου από τρίτες χώρες.

Αν στοχεύσουμε τις προσπάθειές μας κατάλληλα, μπορεί το ταξιδιωτικό αυτό έγγραφο να γίνει ένα βασικό εργαλείο για τη βελτίωση της συνεργασίας στους τομείς των επιστροφών και των επανεισδοχών με τις βασικές χώρες προέλευσης και διέλευσης των μεταναστών που επιστρέφουν.

Κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού εντός δύο ετών.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις