Ομιλία Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου στην Ολομέλεια του ΕΚ για την αντιμετώπιση της εξαφάνισης των παιδιών – μεταναστών στην Ευρώπη

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η προστασία των παιδιών, ιδίως των παιδιών-μεταναστών,  αποτελεί προτεραιότητα των πολιτικών μας,  δεδομένων των πολλαπλών κινδύνων που αντιμετωπίζουν. Τα παιδιά-μετανάστες πρέπει να προστατευθούν και να βοηθηθούν. Πρέπει επίσης να δοθούν μακροπρόθεσμες λύσεις σε όλα τα στάδια της μετανάστευσης, ώστε να μην πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης, κακοποίησης και εμπορίας.

Η πρόκληση καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική, δεδομένου ότι το 2016 το 26% των αφίξεων μέσω θαλάσσης ήταν παιδιά, κάτι που συνιστά τουλάχιστον δεκαπλάσια αύξηση μετά το 2010.

Πολλά από αυτά τα ανήλικα παιδιά είναι ασυνόδευτα. Επιπλέον, αφού φτάνουν στην Ευρώπη, ένας αυξανόμενος αριθμός εξαφανίζεται. Παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική και πρέπει να αντιμετωπιστούν συγκεκριμένα κενά ως προς την προστασία τους.

Η διασφάλιση της παροχής κατάλληλης βοήθειας, υποδοχής και φροντίδας, νομικής και ψυχο-κοινωνική υποστήριξης είναι θεμελιώδους σημασίας. Η Επιτροπή επεξεργάζεται συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες δράσεις, ώστε να διασφαλίσει την προστασία των παιδιών-μεταναστών. Η Ευρωπαϊκή ατζέντα για τη Μετανάστευση και το Σχέδιο Δράσης για τους Ασυνόδευτους Ανηλίκους είναι το σημείο αφετηρίας μας.

Η Επιτροπή, επίσης, θα επανέλθει επί των συμπερασμάτων του 10ου Ευρωπαϊκού Φόρμου για τα δικαιώματα του παιδιού που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016 και της πρόσφατης συνόδου που διοργανώθηκε για τα αγνοούμενα παιδιά στη Μάλτα, τον Ιανουάριο.

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η Επιτροπή υποστηρίζει ενεργά τον διορισμό ενός  υπεύθυνου για την φροντίδα των παιδιών σε κάθε hotspot. Στον τομέα αυτό, η διαθεσιμότητα κατάλληλων ειδικών εγκαταστάσεων υποδοχής συνιστά πρόκληση, τόσο για τα νησιά όσο και στην ενδοχώρα, με πάνω από 1.000 ασυνόδευτα παιδιά να βρίσκονται σε αναμονή για μια θέση.

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση διατίθεται από το Ταμείο για το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ένταξη, ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα, να δημιουργηθούν οι σχετικές υποδομές, να  αναπτυχθούν επιχειρησιακά σχέδια στα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής. Διατίθεται επίσης χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας, ώστε να βελτιωθεί η προστασία των παιδιών-μεταναστών.

Το 2017, οι προτεραιότητες για την καταπολέμηση της βίας ενάντια σε παιδιά και γυναίκες περιλαμβάνουν με σαφήνεια τα παιδιά-μετανάστες. Η EASO, η Ευρωπαϊκή Συνοριοακτοφυλακή και η Europol υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη πρώτης γραμμής για τον εντοπισμό ασυνόδευτων ανηλίκων και για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες μετεγκατάστασης. Συνεργάζονται με υπηρεσίες δημόσιας ασφάλειας σε ό,τι  αφορά έρευνες για δίκτυα διακινητών και εμπορίας.

Η διασφάλιση νόμιμων οδών μεταφοράς είναι μια ακόμα σημαντική παράμετρος για την αντιμετώπιση της εξαφάνισης των ανηλίκων και την καταπολέμηση των δικτύων διακινητών. Το σύστημα του Δουβλίνου, συμπεριλαμβανομένων της μεταφοράς και της επανένωσης οικογενειών, καθώς και τα προγράμματα μετεγκατάστασης πρέπει να εφαρμοσθούν αποτελεσματικά και με ταχύτητα.

Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να συνεργαστούν πιο αποτελεσματικά, ώστε να εφαρμοστούν ομαλά αυτές οι διαδικασίες. Αυτή τη στιγμή, 205 ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και την Ιταλία, κάτι που δεν είναι ικανοποιητικό. Παρ΄όλα αυτά, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τα κράτη μέλη προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή έχει αναπτύξει ειδικές ομάδες στα κράτη-μέλη πρώτης-γραμμής για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής.

Επιπλέον, οι προτάσεις της προηγούμενης χρονιάς για τη μεταρρύθμιση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου στοχεύουν στην ενίσχυση των διαθέσιμων εγγυήσεων για τις ευάλωτες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών που αιτούνται διεθνούς προστασίας στην Ευρώπη. Οι προτάσεις περιλαμβάνουν προβλέψεις για ασφαλή διαμονή σε κατάλληλες δομές υποδοχής, καθώς και ταχείες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιτροπείας για ασυνόδευτους ανηλίκους που αιτούνται άσυλο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ταξιδιωτικά έγγραφα, η δακτυλοσκόπηση αποτελεί μια από τις περιορισμένες δυνατότητες ταυτοποίησης.

Οι ανήλικοι που κηρύσσονται αγνοούμενοι θα πρέπει να εντοπίζονται άμεσα. Τα διαθέσιμα μέσα για την αναφορά και καταγραφή των εξαφανίσεων πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως. Το Σύστημα Πληροφοριών της Σένγκεν αποτελεί το μόνο πανευρωπαϊκό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για αγνοούμενους. Για να είναι χρήσιμο το σύστημα, τα αγνοούμενα παιδιά  πρέπει να αναφέρονται στην αστυνομία και σε άλλες αρμόδιες αρχές. Πρέπει αμέσως να καταγράφεται η εξαφάνιση στο σύστημα, μαζί με φωτογραφίες και δακτυλικά αποτυπώματα, καθώς και να υπάρχει η ένδειξη ότι ο ανήλικος είναι ασυνόδευτο. Προς το παρόν, το Σύστημα περιέχει πληροφορίες για περίπου 100.000 πρόσωπα σε 29 χώρες, εκ των οποίων περίπου 65.000 είναι παιδιά. Το 2016, 7687 άτομα βρέθηκαν στη βάση του Συστήματος. Επιπλέον, η Επιτροπή έχει πρόσφατα προτείνει τη βελτίωση του Συστήματος Πληροφοριών της Σένγκεν. Για παράδειγμα, προτείνουμε έναν νέο τύπο προληπτικών ειδοποιήσεων για αγνοούμενους, ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίες θα εκδίδονται, ιδιαίτερα όταν ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο.

Πολλές δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη για την αποτελεσματικότερη προστασία των παιδιών-προσφύγων, και η Ε.Ε. θα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της.

Εγκληματικά δίκτυα διακινητών που στοχεύουν στους πιο ευάλωτους, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά, έχουν εκμεταλλευτεί την προσφυγική κρίση.

Είναι καθήκον μας να προστατεύσουμε τα παιδιά. Πρέπει να επικεντρωθούμε στην προστασία και στην ποιότητα της φροντίδας που λαμβάνουν. Πρέπει να εντείνουμε τη μάχη μας απέναντι στους εγκληματίες, να κινητοποιήσουμε την κοινή γνώμη και να πιέσουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα για να προστατεύσουμε τα παιδιά-μετανάστες.

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις