Περιφέρεια Πελοποννήσου: Διενέργεια εξετάσεων χειριστών μηχανημάτων έργου

Δεν υπάρχουν σχόλια

Από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ανακοινώνεται ότι με την 56/21-2-2017 απόφασή μας (ΑΔΑ: 6ΡΗΙ7Λ1-Ρ52) συγκροτήθηκε εκ νέου η εξεταστική επιτροπή διενέργειας εξετάσεων υποψήφιων χειριστών μηχανημάτων έργου ώστε να συμπεριληφθούν οι επιπλέον ειδικότητες για τις οποίες κατέστη δυνατή η εξεύρεση των απαιτούμενων μηχανημάτων έργου.

Συγκεκριμένα εφεξής θα διενεργούνται εξετάσεις για την απόκτηση των παρακάτω αδειών χειριστή μηχανημάτων έργου:
Ειδικότητας 1 Ομάδας Α’ & Β’
Ειδικότητας 2 Ομάδας Α’ & Β’
Ειδικότητας 3 Ομάδας Α’ & για την Ομάδα Β’ μόνο για την κατηγορία 2 του Πίνακα Β6 της ΚΥΑ Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013
Ειδικότητας 4 Ομάδας Α’ & Β’
Ειδικότητας 5 μόνο για το μηχάνημα 5.5. της Ομάδας Α’ για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι τις 31-12-2017 για την περίπτωση του άρθρου 1 παρ. 1 της ΚΥΑ Οικ.2665/17/Φ113/2016
Ειδικότητας 6 Ομάδας Β’
Ειδικότητας 7 Ομάδας Α’ & Β’
Η κατάταξη των μηχανημάτων σε ειδικότητες και ομάδες περιγράφεται στην ΥΑ Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)/2013 (ΦΕΚ 519 Β’) όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με τις ΥΑ Οικ.71993/301/Φ113/2015 (ΦΕΚ 1422Β’) και Οικ.84123/305/Φ113/2016 (ΦΕΚ 2481Β’).
Τέλος ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι στις εξετάσεις μπορούν να συμμετέχουν υποψήφιοι από όλη την Περιφέρεια Πελοποννήσου, οι οποίοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων του τόπου της επαγγελματικής εγκατάστασης ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, του τόπου μόνιμης διαμονής τους.

Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία απόκτησης των προαναφερόμενων αδειών και την εξεταστέα ύλη περιγράφονται στην ΚΥΑ Οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/2013 (ΦΕΚ 1983 Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα αντίστοιχα Τμήματα Επαγγέλματος των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, στα τηλέφωνα:

Αργολίδα: 25723 60387, 27523 60389
Αρκαδία: 2713 610150-5
Κορινθία: 27413 63219, 27413 63220, 27413 63222
Λακωνία: 27313 63157
Μεσσηνία: 27213 61535, 27213 61540

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις