Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προκήρυξη για προσλήψεις

Δεν υπάρχουν σχόλια

Η Περιφέρεια Πελοπονήσσου ανακοινώνει με προκήρυξ της την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά έξι (6) ατόμων για την άμεση αντιμετώπιση κατεπειγουσών, έκτακτων και εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός ατόμων
104 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Τρίπολη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (χειριστή ϋΟΒ) 2 μήνες 1
105 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Τρίπολη ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (ισοπεδωτή γαιών -Γκρέιντερ) 2 μήνες 1
106 Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας Τρίπολη ΥΕ Εργατών 2 μήνες 4

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1.    Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
2.    Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
1.    Τίτλους σπουδών και απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα τους, όπως απαιτούνται.
2.    Φωτοαντίγραφο της σχετικής άδειας, όπου απαιτείται.
3.    Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
4.    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα,   με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 1 του Ν.
2207/1994.
5.    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης.

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ
Η παρούσα Ανακοίνωση να αναρτηθεί ολόκληρη στο Κεντρικό Κατάστημα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με αποδεικτικό τοιχοκόλλησης και επίσης να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως στο Τμήμα Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου-Τρίπολη) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από 06/09/2016 έως και 12/09/2016.

Δείτε εδώ την προκήρυξη

 

Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις