40 εκατ ευρω στις περιφέρειες για την μεταφορά μαθητών

Δεν υπάρχουν σχόλια
Το Υπουργείο Εσωτερικών αποδίδει 40 εκατ ευρω στις περιφέρειες για την πληρωμνή δαπανών σχετικά με την μεταφορά μαθητών
Συγκεκριμένα σύμφωνα με απόφαση του ΥΠΕΣΔΑ κατανέμονται από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 40.000.000,00€ στις Περιφέρειες της χώρας, προς κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2015-2016 Τα ανωτέρω ποσά, θα αποδοθούν στις δικαιούχους Περιφέρειες, με χρηματική εντολή του Υπουργείου μας προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Γιώργος .
Επόμενο άρθρο

Σχετικά Δημοσιεύσεις