#δικαιολογητικά

Δήμος Τρίπολης: Απαραίτητα δικαιολογητικά ενδιαφερόμενων-πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες Πυροπροστασίας

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και της εμπειρίας τους, οφείλουν να προσκομίσουν, σε φωτοαντίγραφο, όλα τα απαιτούμενα από την...

?>