#Σύν­δε­σμος Αρκά­δων Ζω­γρά­φου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

– Το Σάβ­βα­το  12/12   ο Σύν­δε­σμος  Αρκά­δων Ζω­γρά­φου  “Ο Θε­οδ. Κο­λο­κο­τρώ­νης­” δι­ορ­γά­νω­σε    προ­σκυ­νη­μα­τι­κή εκ­δρο­μή  στην ι­στο­ρι­κή Ιε­ρά Μο­νή Κερ­νί­τσας. Συμ­με­τεί­χαν  60 πε­ρί­που...

?>